DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

- Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ chứng từ kế toán cũ

- Làm chứng từ chứng từ, sổ sách giải trình theo Báo cáo tài chính đã nộp thuế.

- Lập sổ sách Nhật ký chung sao cho số liệu khớp đúng với Báo cáo tài chính đã nộp thuế.

- Lập sổ chi tiết các tài khoản phát sinh trong năm đã khai báo nộp thuế.

- Lập bộ chứng từ thanh toán bao gồm: Chứng từ thu – chi, Chứng từ nhập – xuất kho vật tư, ….

- Chứng từ lương: Bảng chấm công, bảng lương, hồ sơ lao động liên quan.

- Lập các sổ chi tiết tùy theo lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp như: Sổ chi tiết công nợ, sổ chi tiết vật tư, hàng hóa, Sổ chi tiết bán hàng; Sổ chi tiết công trình đối với công ty thuộc lĩnh vực xây dựng; Bảng tính giá thành chi tiết theo sản phẩm đối với công ty hoạt động lĩnh vực sản xuất.

- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh.

- Hoàn thiện sổ sách kế toán theo chuẩn mực.

09488099110948809911