MỨC PHẠT MỘT SỐ LỖI KẾ TOÁN THƯỜNG MẮC PHẢI VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

(Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập)

Là kế toán bạn hãy nắm rõ những lỗi phạt sau đây nhé! Đừng đợi khi thuế xuống rồi bị phạt oan.

 

Vi phạm quy định chung về pháp luật kế toán (Điều 7)

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng:

 • Áp dụng sai quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ, kỳ kế toán;
 • Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.

Vi phạm quy định về chứng từ kế toán (Điều 8)

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng - 5.000.000 đồng:

 • Không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;
 • Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;
 • Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu và bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;
 • Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng - 10.000.000 đồng:

 • Lập không đủ số liên theo quy định;
 • Ký khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ, ký không đúng thẩm quyền;
 • Chữ ký không thống nhất;
 • Không có đủ chữ ký;
 • Không dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt;
 • Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng - 30.000.000 đồng:

 • Giả mạo, khai man chứng từ;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man;
 • Nội dung các liên trong một nghiệp vụ kinh tế không giống nhau;
 • Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
 • Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 • Chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả:
 • Bổ sung các yếu tố, chứng từ còn thiếu;
 • Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo, chứng từ đã được lập trùng.

Vi phạm quy định về sổ kế toán (Điều 9)

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng:

 • Không ghi rõ tên đơn vị; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ, khóa sổ; thiếu chữ ký; không đánh số trang; không đóng dấu giáp lai giữa các trang;
 • Không ghi bằng bút mực (trừ sổ điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không tính tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;
 • Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán;
 • Không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu sau khi in ra giấy;
 • Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng:

 • Không ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định;
 • Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định;
 • Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

 • Không mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán;
 • Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;
 • Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ;
 • Không khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:

 • Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ;
 • Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả;
 • Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán;
 • Buộc bổ sung vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả;
 • Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế;
 • Buộc khôi phục lại sổ kế toán đối việc hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ.

Vi phạm quy định về tài khoản kế toán (Điều 10)

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

 • Hạch toán không đúng nội dung quy định;
 • Sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính chấp thuận mà chưa được chấp thuận.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:

 • Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính ban hành.

Vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính (Điều 11)

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

 • Không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;
 • Không có chữ ký.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:

 • Lập không đầy đủ các BCTC theo quy định;
 • Áp dụng mẫu BCTC khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:

 • Không lập BCTC theo quy định;
 • Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
 • Lập và trình bày BCTC không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng:

 • Giả mạo, khai man số liệu trên BCTC;
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man số liệu trên BCTC;
 • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;
 • Biện pháp khắc phục hậu quả:
 • Buộc lập và trình bày BCTC theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán;
 • Buộc tiêu hủy BCTC bị giả mạo, khai man.

Vi phạm quy định về nộp và công khai BCTC (Điều  12)

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

 • Nộp, công khai BCTC chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:

 • Công khai BCTC  không đầy đủ;
 • Nộp, công khai BCTC không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Nộp, công khai BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:

 • Thông tin, số liệu công khai BCTC sai sự thật;
 • Cung cấp, công bố các BCTC để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng:

 • Không nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không công khai BCTC theo quy định.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp và công khai BCTC.

Vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán (Điều 3)

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng:

 • Không thành lập Hội đồng và không lập “Biên bản để xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” theo quy định.
 • Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có)
 • Tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong tài liệu kế toán không đúng thẩm quyền quy định.
 • Không cung cấp tài liệu kế toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tạm giữ, tịch thu, niêm phong.

Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán (Điều 15)

- Phạt cảnh cáo:

 • Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm từ 12 tháng trở lên so với thời hạn quy định;
 • Không sắp xếp tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ theo trình tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế toán năm.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

 • Lưu trữ không đầy đủ theo quy định;
 • Bảo quản không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ;
 • Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định;
 • Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng:

 • Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định;
 • Không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định khi thực hiện tiêu hủy tài liệu kế toán.

 

09488099110948809911